Example/Piemers [Moderators]

Go down

Example/Piemers [Moderators]

Post by Admin on Sat Dec 26, 2015 5:36 pm

Latviski
Vārds:
Dzīvesvieta:
Hobiji un nodarbes brīvajā laikā?:
Pastāsti par savi?:
Kā nonāci šinī komūnā?:
Pastāsti par moderatora pieredzi:
Ko mācētu un darītu kā moderators?:
Cik bieži lasi noteikumus?:
Raksturo sevi un argumentē iemeslu , kāpēc tevi būtu jāpieņem par moderatoru?:
Kāda ir garantija , ka mēs ar tevi varēsim kontaktēties jebkurā laikā?:
Vēlamais vecums , 15 gadi:
Divi brīdinājuma punkts kā minimums:
Gramatikas līmenim jābūt saprotamā un pietiekoši augstā līmenī:
Jābūt reģistrētam forumā apmēram vienam līdz trijiem mēnešiem:
25 ieraksti forumā:
Jābūt reģistrētam profilam serverī vismaz 1 Menesi:
Jābūt rakstiskai rekomendācijai no administrācijas:
Links uz sasveicināšānos:

English

First name:
Place of residence:
Hobbies and activities for spare time ?:
Tell us about yourself?:
How to arrive in this commune ?:
Tell me about the moderator experience:
What would be able to do this and as an moderator ?:
How often read the rules ?:
Describes yourself and argue the reasons why you should be accepted as the moderator?:
What is the guarantee that we will be able to contact you at any time ?:
Preferred age of 15 years:
Two warning point, as a minimum:
Grammar level must be comprehensible and sufficiently high level:
Be registered in the forum about one to three months:
25 posts in forum:
Need to be regitrated in server at least 1 month:
Have a written recommendation from the administration:
Link to "Say hello":

Admin
Forum Owner
Forum Owner

Posts : 7
Join date : 2015-12-26

View user profile http://walkingdayz.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum