Example/Piemers [Administrator]

Go down

Example/Piemers [Administrator]

Post by Admin on Sat Dec 26, 2015 5:41 pm


Latviski

Vārds:
Dzīvesvieta:
Hobiji un nodarbes brīvajā laikā?:
Pastāsti par savi?:
Kā nonāci šinī komūnā?:
Pastāsti par administratora pieredzi:
Ko mācētu un darītu kā administrators?:
Cik bieži lasi noteikumus?:
Raksturo sevi un argumentē iemeslu , kāpēc tevi būtu jāpieņem par administratoru?:
Kāda ir garantija , ka mēs ar tevi varēsim kontaktēties jebkurā laikā?:
Vēlamais vecums , 15 gadi:
Viens brīdinājuma punkts kā minimums:
Gramatikas līmenim jābūt saprotamā un pietiekoši augstā līmenī:
Jābūt reģistrētam forumā apmēram pieciem līdz septiņiem mēnešiem:
50 ieraksti forumā:
Jābūt reģistrētam profilam serverī vismaz 2 mēnešus:
Jābūt rakstiskai rekomendācijai no administrācijas:
Linkam uz sasveicināšānos:

English

First name:
Place of residence:
Hobbies and activities for spare time ?:
Tell us about yourself?:
How to arrive in this commune ?:
Tell me about the administrator experience:
What would be able to do this and as an administrator ?:
How often read the rules ?:
Describes yourself and argue the reasons why you should be accepted as the administrator ?:
What is the guarantee that we will be able to contact you at any time ?:
Preferred age of 15 years:
One warning point, as a minimum:
Grammar level must be comprehensible and sufficiently high level:
Be registered in the forum about five to seven months:
50 Posts in forum:
Need to be regitrated in server at least 2 months:
Have a written recommendation from the administration:
Link to "say hello":

Admin
Forum Owner
Forum Owner

Posts : 7
Join date : 2015-12-26

View user profile http://walkingdayz.board-directory.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum